قانون کار (فصل دوم)

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

ماده ۷ : قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی

که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت، غیرموقت برای کارفرما انجام میدهد.

تبصره ۱ : حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد

توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ : در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد،

درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.

ماده ۸ : شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن درصورتی نافذ خواهد بود

که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

 

ماده ۹ : برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است :

الف– مشروعیت مورد قرارداد

ب – معین بودن موضوع قرارداد

چ – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.

تبصره۱: اصل برصحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.

 

ماده ۱۰ : قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

 • نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
 • حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
 • ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها
 • محل انجام کار
 • تاریخ انعقاد قرارداد
 • مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
 • موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

 

تبصره ۱ : در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد

قرارداد در چهار نسخه تنظیم میگردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل

و یک نسخه نزد کارگر

و یک نسخه نزد کارفرما

و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار

و در کارگاه های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.

 

ماده ۱۱ : طرفین میتوانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند.

در خلال این دوره هریک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید.

در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد

وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود

و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

تبصره ۱ : مدت دوره آزمایشی باید قرارداد کار مشخص شود.

حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

 

ماده ۱۲ : هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه،

از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام درموسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال این ها،

در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد

و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

 

ماده ۱۳ : در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام مییابد،

مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد

که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره ۱ : مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می باشند

بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، من جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.

تبصره ۲ : چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد

و یا قبل ازپایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

 

تعلیق قرارداد کار

ماده ۱۴ : چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود،

قرارداد کار به حال تعلیق در می آید

و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول برمیگردد.

تبصره ۱ : مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت ،احتیاط و ذخیره ) و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران درجبهه، جزء سوابق خدمت و کار آنان محسوب میشود.

 

ماده ۱۵ : در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است،

تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما بطور موقت غیرممکن گردد،

قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگران که تعطیل میشود

به حال تعلیق در می آید تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.

 

ماده ۱۶ : قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده می کنند،

درطول مرخصی و به مدت دوسال به حال تعلیق در میآید.

در ادامه بخوایند :  قانون کار (فصل نهم)

تبصره ۱ : مرخصی تحصیلی برای دوسال دیگر قابل تمدید است.

 

ماده ۱۷ : قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود

در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز میگردد.

 

ماده ۱۸ : چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد

و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد،

مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب میشود و کارفرما مکلف است

علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.

تبصره ۱ : کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد،

برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید.

 

ماده ۱۹ : در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید،

ولی کارگر باید حداکثر تا دوماه پساز پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول میشود.

 

ماده ۲۰ : در هریک از موارد مذکور در مواد ۱۵،۱۶،۱۷،۱۹ چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند،

این عمل در حکم اخراج غیرقانونی محسوب میشود و کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص مراجعه نماید.

(درصورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است،

به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد

و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازاء هرسال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید.

تبصره ۱ :  چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق،

آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند

و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید،

مستعفی شناخته می شود که دراین صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.

 

خاتمه قرارداد کار

ماده ۲۱ : قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد :

 1. فوت کارگر
 2. بازنشستگی کارگر
 3. از کارافتادگی کلی کارگر
 4. انقضاء مدت در قراردادهای کار بامدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن
 5. پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است
 6. استعفای کارگر

تبصره ۱ : کارگری که استعفا میکند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد

و درصورتی که حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید

استعفای وی منتقی تلقی میشود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

 

ماده ۲۲ : در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است،

به کارگر و درصورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱ : تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اچتماعی،

این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی،

به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکلف وی اقدام نماید.

 

ماده ۲۳ : کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت،

بیماری،

بازنشستگی،

بیکاری،

تعلیق،

از کارافتادگی کلی و جزئی

و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

 

ماده ۲۴ : درصورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یامدت موقت، کارفرما مکلف است

به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است

برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت ماید.

 

ماده ۲۵ : هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین،

منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهائی حق فسخ آن را ندارد.

تبصره ۱ : رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است.

 

ماده ۲۶ : هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد

پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجراست.

درصورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا است.

 

 

ماده ۲۷ : هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد

و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید

در ادامه بخوایند :  معافیت مالیاتی

کارفرما حق دارد درصورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه

به نسبت هرسال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.

در واحدهائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است.

در هرمورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشده به هیات تشخیص ارجاع

و درصورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد.

در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید.

 

تبصره ۱ : کارگاه هائی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده

و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد

یا فاقد نماینده کارگر باشند

اعلام نظر مثبت هیات تشخیص(موضوع ماده ۱۸۵ این قانون ) در فسخ قرارداد کار الزامی است.

تبصره ۲ : موارد قصور و دستورالعمل ها و آئین نامه های انضباطی کارگاه ها به موجب مقرراتی است

که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

 

ماده ۲۸ : نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوراهای اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار،

در مراحل انتخاب قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص(موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار) و رای هیات حل اختلاف،

کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.

 

تبصره ۱ : هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف

فیما بین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما،

فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهائی خود را اعلام خواهند داشت.

در هر صورت هیات حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.

 

تبصره ۲ : در کارگاه هائی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده

و یا در مناطقی که هیات تشخیص(موضوع ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار) تشکیل نشده

و یا اینکه کارگاه موردنظر مشمول قانون شورای اسلامی کار نمی باشد،

نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی، قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص(موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار)

و رای نهائی هیات حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.

نمونه فرم قرارداد کار

جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار

ماده ۲۹ : درصورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما،

موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود

کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت

و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز گرداند.

 

ماده ۳۰ : چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها)

و یا حوادث غیرقابل پیش بینی (جنگ و نظایر آن ) تعطیل گردد

و کارگران آن بیکار شوند،پس از فعالیت مجدد کارگاه،

کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را درهمان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن بوجود می آید به کار اصلی بگمارد.

 

تبصره ۱ : دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی

و با استفاده ازدرآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری

نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاه های موضوع ماده ۴ این قانون

و باتوجه به بند ۲ اصل چهل وسوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.

 

ماده ۳۱ : چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد،

کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت

حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید.

این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.

 

ماده ۳۲ : اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانائی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد

(بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر)

کارفرما مکلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت، معادل دوماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.

 

ماده ۳۳ : تشخیص موارد از کارافتادگی کلی وجزئی

و یا بیماری های ناشی از کار

یا ناشی از غیرکار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی

که منجر به خاتمه قرارداد کار می شود،

براساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *