میزان معافیت مالیات بر حقوق سال ۹۸

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای میزان معافیت مالیات بر حقوق بصورت سالانه و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۸ را اعلام کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمدقاسم پناهی، سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور،

میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۹۸

را براساس بند الف تبصره ۶ قانون بودجه ۹۸ به ادارات مالیاتی ابلاغ کرد.

 

بر اساس این بخشنامه با توجه به مقررات بند (الف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر شده است:

۱- سقف معافیت مالیاتی (میزان معافیت مالیات بر حقوق)  موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم

مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ سالانه مبلغ ۳۳ میلیون تومان گردیده است.

 

۲-نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه

مازاد بر معافیت مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد

و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵درصد

و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰درصد

و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد

و نسبت به مازاد شش برابر ۳۵ درصد است.

 

۳- حقوق اعضا هیأت علمی دانشگاه‌ها با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط

به اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

مصوب۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم،

در سال ۱۳۹۸ میزان مشمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد خواهد بود.

 

۴- بر اساس ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوقی اعضا رسمی هیأت علمی

(آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

در ادامه بخوایند :  ارسال صورت معاملات فصلی سال ۱۳۹۶

از درآمد مشمول مالیات حقوق اعضای هیأت علمی موضوع این قانون،

با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر ۱۰ درصد به عنوان مالیات کسر می‌شود.

با توجه به اینکه در بند “الف” تبصره ۶ مذکور عبارت

“کارانه خارج از موارد استثنا شده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به کار رفته است،

بنابر این کارانه دریافتی توسط اعضای هیأت علمی مشمول نرخ ۱۰درصد نبوده

و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می‌دهد

به میزان نرخ‌ های بعدی مشمول مالیات خواهد بود.

 

به عنوان مثال: چنانچه حقوق و مزایای فوق العاده اعضای هیأت علمی مبلغ ۱۱۵ میلیون تومان باشد،

کارانه دریافتی به نرخ‌های مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده (حسب مورد ۲۰،۲۵ و ۳۵ درصد) مشمول مالیات خواهد بود.

 

خاطر نشان می‌شود، میزان معافیت مالیات بر حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم ابتدا

به حقوق و مزایای فوق العاده اعضا هیأت علمی اعمال می‌شود،

در صورتیکه معافیت مذکور مازاد بر حقوق و مزایای فوق العاده باشد،

مازاد معافیت مذکور قابل اعمال به کارانه دریافتی اعضا هیأت علمی نیز خواهد بود.

 

۵- با توجه به استثنای احکام تبصره‌های (۱) و (۲) ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم

و اصلاحات بعدی آن از مقررات بند (الف) تبصره شش یاد شده،

کلیه احکام صادره تبصره‌های یک و دو ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۷ (اعم از نرخ) مطابق مقررات تبصره‌های فوق در سال۱۳۹۸ کماکان لازم الاجرا است.

 

۶- نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند ۲ فوق الذکر، به شرح جدول ذیل می باشد:

معافیت مالیاتی حقوق ماده 84 مالیات مستقیم

جدول محاسبه معافیت مالیاتی سالانه حقوق

 

در ادامه بخوایند :  اطلاعیه شماره ۵ بانک مرکزی

 

میزان معافیت مالیاتی ماهانه حقوق طبق ماده ۸۴ مالیات های مستقیم :

۱- مساوی یا کمتر از ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال : معاف از مالیات

 

۲- تا سقف یک و نیم برابر مازاد معافیت یعنی تا ۶۸/۷۵۰/۰۰۰ ریال : ۱۰ درصد

(یعنی تا مبلغ ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ معاف و مابقی مشمول مالیات خواهد بود :

۲۷/۵۰۰/۰۰۰  –  ۶۸/۷۵۰/۰۰۰  = ۴۱/۲۵۰/۰۰۰ مشمول ده درصد مالیات خواهد بود.)

 

۳- تا سقف دو و نیم برابر مازاد معافیت ، یعنی تا ۹۶/۲۵۰/۰۰۰ ریال : ۱۵ درصد

(یعنی تا مبلغ ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ معاف و ۴۱/۲۵۰/۰۰۰ مشمول ده درصد مالیات بوده و

۶۸/۷۵۰/۰۰۰  – ۹۶/۲۵۰/۰۰۰  =  ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ مشمول پانزده درصد مالیات خواهد بود.)

 

۴- تا سقف چهار برابر مازاد معافیت ، یعنی تا ۱۳۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال : ۲۰ درصد

(یعنی تا مبلغ ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ معاف و ۴۱/۲۵۰/۰۰۰ مشمول ده درصد مالیات بوده و

۲۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال نیز مشمول پانزده درصد مالیات خواهد بود و

۹۶/۲۵۰/۰۰۰  –  ۱۳۷/۵۰۰/۰۰۰  =  ۴۱/۲۵۰/۰۰۰ مشمول بیست درصد مالیات خواهد بود.)

 

۵- تا سقف شش برابر مازاد معافیت ، یعنی تا ۱۹۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال : ۲۵ درصد

(یعنی تا مبلغ ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ معاف و ۴۱/۲۵۰/۰۰۰ مشمول ده درصد مالیات بوده و

۲۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال نیز مشمول پانزده درصد مالیات و مبلغ ۴۱/۲۵۰/۰۰۰ نیز مشمول بیست درصد مالیات و

۱۳۷/۵۰۰/۰۰۰  –  ۱۹۲/۵۰۰/۰۰۰  =  ۵۵/۰۰۰۰/۰۰۰ مشمول بیست و پنج درصد مالیات خواهد بود.)

 

۶- بیشتر از شش برابر مازاد معافیت ، یعنی تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال : ۳۵ درصد

(یعنی تا مبلغ ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ معاف و ۴۱/۲۵۰/۰۰۰ مشمول ده درصد مالیات بوده و

۲۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال نیز مشمول پانزده درصد مالیات و مبلغ ۴۱/۲۵۰/۰۰۰ نیز مشمول بیست درصد مالیات و

مبلغ ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال نیز مشمول بیست و پنج درصد مالیات بوده و

۱۹۲/۵۰۰/۰۰۰  –  ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰  =  ۵۷/۵۰۰/۰۰۰ مشمول سی و پنج درصد مالیات خواهد بود.)

 

تصویر بخشنامه میزان معافیت مالیات بر حقوق سال ۹۸ :

صفحه اول

میزان معافیت مالیات بر حقوق 98

تصویر بخشنامه معافیت مالیات بر حقوق سال ۹۸

 

 

صفحه دوم :

تصویر بخشنامه معافیت مالیات بر حقوق 98

بخشنامه میزان معافیت مالیات بر حقوق سال ۹۸