تنظیم صورت های مالی

صورت های مالی

چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی – آیین نامه تحریر دفاتر

ماده ۱۸ )  اشخاص حقوقی و مشمولین بند (الف) ماده ۹۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند صورت های مالی نهایی خود را با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذیصلاح تهیه و تنظیم نمایند.

تبصره ـ  در مواردی که فرم اظهار نامه تدوین‏ شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مؤدیان گذارده می‏شود، حاوی فرم صورت های مالی نیز باشد، اشخاص موضوع این ماده با تنظیم و تسلیم این فرمها، ملزم به تسلیم صورت های مالی جداگانه که خود برای مؤسسه متبوع تهیه نموده ‏اند، نخواهند بود لیکن می‏توانند به‌‏منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارائه اطلاعات بیشتر، علاوه بر تنظیم و تسلیم اظهارنامه مزبور، نسخه‏ ای در صورت های مالی و ضمایم مربوط را نیز همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.

 

ماده ۱۹ )  از اشخاص مشمول بند «ب» ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم، هریک که در امور تولید، خرید و فروش کالا فعالیت ندارند و فعالیت آنها به ‏طور مشخص محدود به دریافت بهای خدمات و پرداخت هزینه ‏هاست، بایستی صورت خلاصه درآمدها و هزینه‏ ها را حتی ‏المقدور با تفکیک انواع آنها تهیه و سایر اشخاص موضوع آن بند مکلفند صورت حساب سود و زیان خود را (با ابراز موجودیها، خرید و فروش و غیره) برابر رویه‏ های متداول در امر حسابداری تنظیم نمایند.

 

تبصره ـ  چنانچه فرم اظهارنامه تدوین‏ شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مؤدیان گذارده می‏شود، از حیث لزوم ارائه اطلاعات مذکور در این ماده، کفایت امر را بنماید، مؤدیان مزبور ملزم به تهیه و تسلیم صورتهای جداگانه نخواهند بود، لیکن می‏توانند به‏ منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارائه اطلاعات بیشتر، علاوه بر اظهارنامه نسخه‏ ای از حساب درآمد و هزینه و یا حساب سود و زیان خود را نیز که به شرح فوق تنظیم نموده ‏اند، به انضمام سایر یادداشت ها و مدارک موجود همراه اظهارنامه به اداره مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.

 

موارد رد دفاتر

ماده ۲۰ ) تخلف از تکالیف مقرر در این آیین‏نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می‏باشد :
 1. درصورتی‏که دفاتر ارائه ‏شده به‏نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
 2. عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.
 3. ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه .
 4. ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور.
 5. تراشیدن و پاک ‏کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به‏ منظور سوء استفاده .
 6. جای سفیدگذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به‏ منظور سوء استفاده .
 7. بستانکارشدن حسابهای نقدی و بانکی، مگر اینکه حسابهای بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکار‏شدن حسابهای بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تأخر ثبت حسابها باشد که در این‏صورت موجب رد دفتر نیست.
 8. تأخیر تحریر دفتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره‏های ۲ و ۳ و ۴ ماده ۱۳ و تأخیر تحریر دفترکل زاید بر حد مجاز مقرر در ماده ۱۴ و تأخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده ۱۷ این آیین ‏نامه .
 9. عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده ۱۵ این آیین ‏نامه .
 10. اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات مؤسسه درصورتی‏که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده ۱۱ این آیین ‏نامه اقدام نشده ‏باشد.
 11. درصورتی‏که مؤدیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده ننمایند.
 12. عدم ارائه آیین ‏نامه‏ ها یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه ‏های آن و نحوه کار با نرم‏ افزارهای مالی مورد استفاده و همچنین عدم تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده ۱۷ این آیین‏ نامه در مهلت مقرر در آن ماده در مورد اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می‏نمایند.
 13. عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ ‏شده (ولو نانویس) .
 14. استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ‏ شده سالهای قبل (با توجه به مقررات ماده ۳ این آیین‏ نامه) .
 15. عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود در سیستم های الکترونیکی در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می‏نمایند.
 16. ثبت هزینه‏ ها و درآمدها و هر نوع اعمال و احکام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز (توضیح اینکه ثبت هزینه‏ هایی که وقوع آن محقق بوده اما به‏ دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتی نیست و برگشت داده می‏شود، به‏ منزله ثبت هزینه ‏های غیر واقع تلقی نمی‏شود).

 

تبصره ـ  در مورد بند ۶ این ماده چنانچه سفید ماندن جهت ثبت تراز افتتاحی باشد، موجب رد دفاتر نخواهدبود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر هفته یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی‏ آورد.

 

۵/۵ - (۶ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید