وظایف بانک مرکزی

بانک مرکزی

بانک مرکزی ایران یک نهاد پولی دولتی می باشد که اصلی ترین هدف بانک مرکزی ایران اجرای سیاست های پولی می باشد

که برای انجام این کار باید با دولت ارتباط تنگاتنگی داشته باشد .

پس هدف بانک مرکزی ایران ، حداکثر کردن سود یا رقابت برای جذب مشتری با بانک های تجاری نیست

و فعالیت های بانک مرکزی ایران شدیدا تحت کنترل دولت می باشد .

 

وظایف بانک مرکزی ایران

 1. بانکداری دولت : درآمدهای دولت به حسابهای دولت نزد بانک مرکزی ایران واریز شده و پرداخت های دولت نیز از محل این حساب ها صورت می گیرد . در صورت لزوم بانک مرکزی به دولت وام می دهد .
 2. انتشار سکه و اسکناس : منحصرا در اختیار بانک مرکزی ایران است و به عنوان بدهی بانک مرکزی به دارنده آن قلمداد می شود .
 3. بانک بانکها : تمام بانک ها نزد بانک مرکزی ایران حساب دارند و خدماتی که به مشتریان بانک های تجاری ارائه می دهند بانک مرکزی ایران نیز به بانک های تجاری ارائه می دهد .
 4. وام دهنده نهایی : همانگونه که مردم از بانک ها وام می گیرند بانکها نیز در مواقع کمبود نقدینگی و پول ، از بانک مرکزی ایران وام می گیرند . پس بانک مرکزی ایران وام دهنده نهایی به بانک های تجاری محسوب می شود .
 5. مسؤلیت اجرای سیاست های پولی : مهمترین وظیفه بانک مرکزی ایران اجرای سیاست های پولی در کشور است که هدف اصلی سیاست های پولی ، تثبیت قیمت و رسیدن به سطح اشتغال کامل است .

 

مقامات پولی سیاست های پولی را به دو صورت می توانند اجرا کنند :

الف ) سیاست پولی انبساطی :

اگر میزان قدرت خرید جامعه کمتر از سطح تولید اشتغال کامل باشد ،

سیاست های پولی انبساطی از طریق افزایش اعتبار و وام باعث افزایش حجم پول و تقاضا می گردد .

همچنین افزایش تقاضا باعث رشد قیمت ها می شود و رشد تولید و اشتغال با افزایش قیمت ها میسر می باشد .

 

ب ) سیاست پولی انقباضی :

اگر رشدی در تقاضا باعث بروز تورم شود برای کاهش تقاضا ،

بانک مرکزی ایران با اجرای سیاست انقباضی پولی باعث کاهش حجم پول و اعتبار شده

و همچنین کاهش قدرت خرید و تقاضای مردم می شود .

 

هدف های اجرای سیاست های پولی عبارتند از :

 • حفظ اشتغال کامل
 • تثبیت سطح عمومی قیمت ها و جلوگیری از بروز تورم
 • افزایش نرخ رشد اقتصادی به منظور بالا بردن استاندارد زندگی مردم
 • ثبات ارزش خارجی پول
 • تعادل تراز پرداخت های تجاری
 • سایر وظایف بانک مرکزی ایران مانند :
  مسؤلیت نگهداری حسابهای اقتصادی با دنیای خارج ،
  روابط پولی با سایر کشورها ،
  کنترل ارز ،
  رابطه با بانک های مرکزی کشورهای دیگر و نهادهای پولی بین المللی .
در ادامه بخوایند :  اقتصاد بازار آزاد چیست ؟

 

 

ابزارهای کنترل بانک مرکزی ایران (سیاست پولی)

سه ابزار عمده برای کنترل میزان قدرت خرید و وضعیت ذخیره پولی بانک ها ،

توسط بانک مرکزی ایران مورد استفاده قرار می گیرد که عبارتند از :

عملیات بازار باز ، نرخ کنترل مجدد و نسبت ذخیره قانونی .

 

الف ) عملیات بازار باز :

بازار باز همان بازار اوراق بهادار دولتی می باشد .

هنگامی که بانک مرکزی ایران برای خرید یا فروش اوراق بهادار دولتی وارد بازار باز می شود ،

عملیات بانک مرکزی ایران، عملیات بازار باز گفته می شود .

عملیات بازار باز اثر قابل ملاحظه ای بر ذخایر بانکها و نیز بر سپرده ها و عرضه پول می گذارد .

 

اگر حجم پول و تقاضا در جامعه در سطح پایینی قرار داشته باشد

بانک مرکزی ایران با خرید اوراق قرضه در بازار باز و پرداخت وجه نقد به مردم

باعث افزایش حجم پول در جامعه شده و موجبات رشد تولید را فراهم می سازد.

 

همچنین اگر حجم پول در جامعه زیاد باشد و باعث بروز تورم شود ،

بانک مرکزی ایران می تواند با فروش اوراق قرضه در بازار باز و جمع آوری پول در دست مردم ، باعث کاهش حجم پول و نرخ تورم شود .

 

خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار باز

یک ابزار قابل انعطاف برای کنترل ذخایر بانکها نزد بانک مرکزی و مهمترین ابزار برای کنترل عرضه پول می باشد .

 

ب ) نرخ تنزیل مجدد :

نرخ تنزیل مجدد ، نرخ بهره ای است که بانک مرکزی برای وامی که به بانک های تجاری می دهد ، از آنها دریافت می کند .

اگر نرخ تنزیل مجدد بانک مرکزی کاهش یابد هزینه اخذ وام از بانک مرکزی ایران کمتر می شود ،

در نتیجه بانکها بیشتر وام می گیرند و بیشتر هم به مردم تسهیلات می دهند که باعث افزایش حجم پول می شود .

بر عکس اگر نرخ تنزیل مجدد افزایش یابد

انگیزه وام گرفتن (بانکهای تجاری برای اخذ وام) از بانک مرکزی کمتر می شود .

لذا بانکها کمتر می توانند به مردم وام و تسهیلات بدهند و حجم پول در جریان کمتر می شود.

 

ج ) نسبت ذخیره قانونی :

درصدی از سپرده هاست که بانک های تجاری باید به منظور کاهش احتمال کمبود نقدینگی به شکل ذخیره نگهداری می کنند

و مقدار نرخ ذخیره قانونی توسط بانک مرکزی ایران اعلام می شود .

 

افزایش نرخ ذخیره قانونی باعث کاهش قدرت وام دهی بانکها می شود ،

در نتیجه حجم پول کاهش یافته و قدرت خرید و تقاضای مردم از کالاها و خدمات نیز کاهش می یابد

و باعث کاهش تولید ملی می شود.

و بر عکس کاهش نرخ ذخیره قانونی ،

در ادامه بخوایند :  نظریه رشد متعادل اقتصادی

باعث افزایش حجم پول و رشد قدرت خرید (رشد تقاضا) و تولید ملی می گردد .

 

با توجه به مطالب فوق می توان نتیجه گیری کرد که :

– ابزارهای سیاست های پولی انبساطی عبارتند از : کاهش نرخ ذخیره قانونی ، کاهش نرخ تنزیل مجدد و خرید اوراق قرضه در بازار باز .

– ابزارهای سیاست پولی انقباضی عبارتند از : افزایش نرخ ذخیره قانونی ، افزایش نرخ تنزیل مجدد و فروش اوراق قرضه در بازار باز .

– هر چه نرخ ذخیره قانونی بزرگتر باشد ضریب افزایش سپرده کوچکتر بوده و قدرت خلق پول کاهش می یابد .

 

 

پایه پولی و ضریب افزایش پول

پولی که چاپ و منتشر می شود ، بخشی از آن در دست مردم و بخشی دیگر در اختیار بانکها می باشد

که ذخایر بانکها را تشکیل می دهد به همین علت مجموع پولی را که چاپ و انتشار می شود را پول پایه یا پول پر قدرت می گویند .

ذخایر بانکی + سکه و اسکناس در دست مردم = پول پر قدرت

 

در عمل مردم تمام پول را در بانکها نگهداری نمی کنند و بخشی از آن را برای انجام معاملات و … نزد خود نگهداری می کنند.

بنابراین بانکها حجم کمتری می توانند ایجاد سپرده و اعطای وام نمایند .

در این حالت عرضه پول هم شامل سپرده های بانکی و هم شامل سکه و اسکناس در دست مردم می باشد .

سپرده های بانکی + سکه و اسکناس مردم = نقدینگی یا عرضه پول

 

نکته مهمی که حائز اهمیت است این است که عملا بانکها به منظور احتیاط علاوه بر نرخ ذخیره قانونی ،

درصدی نیز به عنوان ذخیره احتیاطی نگهداری می کنند به همین خاطر بانکها کمتر می توانند سپرده بانکی و وام ایجاد کنند.

 

بانکها به دو دلیل کمتر سپرده بانکی خلق می کنند :

یکی به خاطر اینکه مردم همه پول را به بانکهای تحاری واگذار نمی کنند و مقدار ذخایر بانکها کمتر است .

دیگری به خاطر اینکه بانکها ذخایر اضافی نگهداری می کنند . بنابراین ضریب افزایش پولی که در عمل ایجاد می شود کوچکتر است .

 

ضریب افزایش پولی در عمل پیچیده تر از رابطه ضریب افزایش سپرده است و در عمل کنترل آن نیز زمان بر است و در کوتاه مدت امکان بررسی و کنترل دقیق آن وجود ندارد .

در کوتاه مدت مثلا از ۶ ماه تا یک سال،مشکلات مربوط به عدم امکان تعیین دقیق ضریب افزایش پولی و میزان وام گیری بانکها از بانک مرکزی ایران اهمیت کمتری پیدا می کند .

بنابراین مقامات پولی می توانند با استفاده از عملیات بازار باز به متوسط نرخ رشد مطلوب عرضه پول در این دوره دست یابد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *