مالیات مستقیم

///مالیات مستقیم
۱ ۱۰, ۱۳۹۷

وصول مالیات

توسط |۱۳۹۷/۱۰/۱ ۹:۴۵:۰۸دی ۱ام, ۱۳۹۷|قوانین, مالیات مستقیم|

هر گاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.

۲۵ ۰۹, ۱۳۹۷

ابلاغ

توسط |۱۳۹۷/۹/۲۵ ۹:۵۴:۳۰آذر ۲۵ام, ۱۳۹۷|قوانین, مالیات مستقیم|

اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد.هر گاه به خود مؤدی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مؤدی و شخصی که اوراق را دریافت می دارد تعارض منفعت نباشد.

۲۰ ۰۹, ۱۳۹۷

تشویقات و جرائم مالیاتی

توسط |۱۳۹۷/۹/۲۰ ۱۷:۴۹:۰۹آذر ۲۰ام, ۱۳۹۷|قوانین, مالیات مستقیم|

على الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد.پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل دو و نیم درصد (۲/۵ %) مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.

۱۳ ۰۹, ۱۳۹۷

نحوه گزارش معاملات فصلی

توسط |۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۱:۱۷:۰۷آذر ۱۳ام, ۱۳۹۷|قوانین, مالیات مستقیم|

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند فهرست معاملات خود را بصورت الکترونیکی ،تا یک ماه پس از پایان هر فصل بصورت الکترونیکی از طریق پرتال سازمان به اداره امور مالیاتی ذیربط تحت عنوان گزارش معاملات فصلی ارسال فرمایند.

۶ ۰۹, ۱۳۹۷

وظایف اشخاص ثالث

توسط |۱۳۹۷/۹/۶ ۰:۰۶:۲۶آذر ۶ام, ۱۳۹۷|قوانین, مالیات مستقیم|

کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت امور مالیاتی دیگران می باشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد در حکم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات ها با آنان رفتار خواهد شد.

۵ ۰۸, ۱۳۹۷

وظایف مؤدیان

توسط |۱۳۹۷/۸/۵ ۱۶:۰۳:۲۱آبان ۵ام, ۱۳۹۷|قوانین, مالیات مستقیم|

مؤدی مالیاتی می توانند اظهارنامه های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مؤدی مالیاتی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد.

۲۳ ۰۷, ۱۳۹۷

مقررات عمومی

توسط |۱۳۹۷/۷/۲۳ ۱۶:۵۷:۴۰مهر ۲۳ام, ۱۳۹۷|قوانین, مالیات مستقیم|

اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید.در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر نماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می شود.

۲۴ ۰۶, ۱۳۹۷

هزینه قابل قبول

توسط |۱۳۹۷/۶/۲۴ ۲۲:۱۳:۲۱شهریور ۲۴ام, ۱۳۹۷|قوانین, مالیات مستقیم|

هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از :هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد.

۱۰ ۰۶, ۱۳۹۷

معافیت مالیاتی

توسط |۱۳۹۷/۶/۱۰ ۹:۰۰:۰۱شهریور ۱۰ام, ۱۳۹۷|قوانین, مالیات مستقیم|

منظور از معافیت مالیاتی معافیتی پولی است که درآمد قابل مالیات گیری را کم می‌کند.وضعیت معافیت مالیاتی می‌تواند رهایی کامل از مالیات، نرخ‌های کمتر، یا مالیات اخذ شده از تنها بخشی از موارد را فراهم کند. نمونه‌های آن شامل معافیت مالیاتی سازمان خیریه از مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد است.

۴ ۰۵, ۱۳۹۷

مالیات درآمد اتفاقی

توسط |۱۳۹۷/۵/۴ ۱۷:۵۷:۱۶مرداد ۴ام, ۱۳۹۷|قوانین, مالیات مستقیم|

درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصله و در صورتی که غیر نقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است.

۱۵ ۰۳, ۱۳۹۷

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

توسط |۱۳۹۷/۳/۱۵ ۱۹:۱۲:۲۱خرداد ۱۵ام, ۱۳۹۷|قوانین, مالیات مستقیم|

جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد.

۱۳ ۰۲, ۱۳۹۷

مالیات بر درآمد مشاغل

توسط |۱۳۹۷/۲/۱۳ ۸:۱۰:۲۰اردیبهشت ۱۳ام, ۱۳۹۷|قوانین, مالیات مستقیم|

ماده ۹۳ : درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد.

آپلود مطالب بیشتر