۱۳۹۶-۱۱-۲۶
مشمول پرداخت مالیات

اشخاص مشمول مالیات

اشخاص مشمول پرداخت مالیات عبارتند از :کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ،هر شخص حقیق ایرانی مقیم ایران،هر شخص حقیق ایرانی مقیم خارج ایران،هر شخص حقوقی ایرانی ،
۱۳۹۶-۰۸-۱۸
حسابهای بانکی

دسترسی به اطلاعات بانکی

در روزهای اخیر سازمان امور مالیاتی به انتقاد از کسانی پرداخته که مانع دسترسی این سازمان به اطلاعات مالی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شوند.
۱۳۹۶-۰۶-۱۵
درآمدهای مالیاتی

سهم مالیات در اقتصاد ایران

برخی از راهکارها برای افزایش درآمدهای مالیاتی، درون‌سازمانی است که به اصلاح ساختار نظام مالیاتی بر می‌گردد.