تمام مطالب دسته بندی: قوانین
کلیات ارزش افزوده

کلیات ارزش افزوده

ماده۱ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون (ارزش افزوده) می‌باشد. ماده۲ـ منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

1 5 6 7