قوانین

۱۰ ۰۲, ۱۳۹۸

تاریخچه روز کارگر

توسط |۱۳۹۸/۲/۱۰ ۱۰:۲۴:۰۸اردیبهشت ۱۰ام, ۱۳۹۸|قانون کار, قوانین|

مناسبت اول مه به عنوان روز کارگر به این لحاظ بوده است که در چهارم ماه مه سال ۱۸۸۶ و در چهارمین روز اعتصاب و تجمع کارگران آمریکایی در شهر شیکاگو، پلیس به روی آنان آتش گشود که شماری کشته، عده‌ای مجروح و بعداً چهارتن نیز اعدام شدند.

۱ ۱۰, ۱۳۹۷

وصول مالیات

توسط |۱۳۹۷/۱۰/۱ ۹:۴۵:۰۸دی ۱ام, ۱۳۹۷|قوانین, مالیات مستقیم|

هر گاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.

۲۵ ۰۹, ۱۳۹۷

ابلاغ

توسط |۱۳۹۷/۹/۲۵ ۹:۵۴:۳۰آذر ۲۵ام, ۱۳۹۷|قوانین, مالیات مستقیم|

اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد.هر گاه به خود مؤدی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مؤدی و شخصی که اوراق را دریافت می دارد تعارض منفعت نباشد.

۲۰ ۰۹, ۱۳۹۷

تشویقات و جرائم مالیاتی

توسط |۱۳۹۷/۹/۲۰ ۱۷:۴۹:۰۹آذر ۲۰ام, ۱۳۹۷|قوانین, مالیات مستقیم|

على الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد.پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل دو و نیم درصد (۲/۵ %) مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.

۱۳ ۰۹, ۱۳۹۷

نحوه گزارش معاملات فصلی

توسط |۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۱:۱۷:۰۷آذر ۱۳ام, ۱۳۹۷|قوانین, مالیات مستقیم|

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند فهرست معاملات خود را بصورت الکترونیکی ،تا یک ماه پس از پایان هر فصل بصورت الکترونیکی از طریق پرتال سازمان به اداره امور مالیاتی ذیربط تحت عنوان گزارش معاملات فصلی ارسال فرمایند.

۶ ۰۹, ۱۳۹۷

وظایف اشخاص ثالث

توسط |۱۳۹۷/۹/۶ ۰:۰۶:۲۶آذر ۶ام, ۱۳۹۷|قوانین, مالیات مستقیم|

کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت امور مالیاتی دیگران می باشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد در حکم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات ها با آنان رفتار خواهد شد.

۲۳ ۰۸, ۱۳۹۷

قانون گمرک(بخش چهاردهم)

توسط |۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۵:۵۳:۱۲آبان ۲۳ام, ۱۳۹۷|قانون گمرک, قوانین|

اشخاصی که کالایی اعم از داخلی و خارجی را از آبهای سرزمینی مرزی گرفته و یا بیرون بیاورند باید آن را به نزدیکترین گمرک تحویل نمایند و گمرک مکلف است فوراً صورتمجلس حاکی از مشخصات و خصوصیات کالا را تنظیم و به امضاء یابنده برساند.گمرک مکلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در یک روزنامه کثیرالانتشار اعلام و تصریح نماید.

۸ ۰۸, ۱۳۹۷

قانون گمرک(بخش سیزدهم)

توسط |۱۳۹۷/۸/۸ ۱۵:۱۳:۵۸آبان ۸ام, ۱۳۹۷|قانون گمرک, قوانین|

اختلافات اشخاص با گمرک ها به درخواست مؤدی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار میگیرد و درصورتی که مؤدی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی به طور کتبی تعیین میگردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله میشود.

۵ ۰۸, ۱۳۹۷

وظایف مؤدیان

توسط |۱۳۹۷/۸/۵ ۱۶:۰۳:۲۱آبان ۵ام, ۱۳۹۷|قوانین, مالیات مستقیم|

مؤدی مالیاتی می توانند اظهارنامه های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مؤدی مالیاتی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد.

۱ ۰۸, ۱۳۹۷

قانون کار (فصل دوازدهم)

توسط |۱۳۹۷/۸/۱ ۹:۵۵:۵۸آبان ۱ام, ۱۳۹۷|قانون کار, قوانین|

وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تامین کادر متخصص سرپرستی در صورت لزوم به افرادی که در واحدها به عنوان سرپرست تعیین شده اند آموزش های لازم را در زمینه مسایل ناظر به روابط انسانی ، روابط کار و ایمنی و بهداشت کار خواهند داد .

۲۹ ۰۷, ۱۳۹۷

قانون گمرک(بخش دوازدهم)

توسط |۱۳۹۷/۷/۲۹ ۱۱:۴۵:۲۶مهر ۲۹ام, ۱۳۹۷|قانون گمرک, قوانین|

گمرک ها موظفند کلیه پته ها، اظهارنامه ها و سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کالا را پس از امضاء پته یا پروانه، حداقل یکبار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه به طور صحیح و کامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبینی قرار دهند.

۲۳ ۰۷, ۱۳۹۷

مقررات عمومی

توسط |۱۳۹۷/۷/۲۳ ۱۶:۵۷:۴۰مهر ۲۳ام, ۱۳۹۷|قوانین, مالیات مستقیم|

اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید.در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر نماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می شود.

آپلود مطالب بیشتر