۱۳۹۶-۰۸-۰۴
صنعت بورس اوراق بهادار

صنعت بورس اوراق بهادار

این کتاب گردآوری و ترجمه دکتر ابوالفضل شهرآبادی و امیر یوسفیان پور , و با هدف آشنایی خوانندگان با وضعیت جهانی صنعت بورس اوراق بهادار آماده سازی شده است .
۱۳۹۶-۰۷-۱۵
کتاب مدیریت سرمایه گذاری

کتاب مدیریت سرمایه گذاری

کتاب مدیریت سرمایه گذاری دارای مفاهیم محیط سرمایه گذاری ، چگونگی معاملات اوراق بهادار ، صندوق های سرمایه گذاری مشترک ، ریسک و بازده ، اشاره کرد .
۱۳۹۶-۰۷-۱۰
کتاب نهادهای پولی

کتاب نهاد های پولی

کتاب نهادهای پولی به معرفی انواع بازارها ، شرکتها و سهام می پردازد ، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، صندوق های بازنشستگی و شرکتهای اوراق بهادار آشنا می کند .
۱۳۹۶-۰۷-۰۹
کتاب کانسلیم

کتاب کانسلیم

کتاب کانسلیم - واژه کانسلیم (CANSLIM) برگرفته از حرف اول هفت کلمه های انگلیسی است که راهنمایی برای سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه است .
۱۳۹۶-۰۶-۲۸
اوراق بهادار اسلامی

کتاب اوراق بهادار

کتاب اوراق بهادار اسلامی در بردارنده مقالاتی برای معرفی انواع ابزارهای اسلامی در بازار سرمایه است که به اهتمام دکتر علی صالح آبادی گردآوری شده است.
۱۳۹۶-۰۶-۲۷
مالیه عمومی در اسلام

کتاب مالیه عمومی

در این کتاب پس از ارائه تعاریفی از مالیه عمومی سیاستهای مالی دولت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و سپس مالیات در اقتصاد اسلامی معرفی شده است .