۱۳۹۶-۰۸-۱۰
خرید اوراق قرضه

خرید و فروش اوراق بهادار

در این مبحث به نحوه پر کردن فرم خرید اوراق قرضه سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین نحوه پر کردن فرم فروش اوراق بهادار پرداخته شده است .