۱۳۹۶-۰۸-۱۹
تاریخ ترازنامه

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

استاندارد حسابداری شماره ۵ با عنوان رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه که در تاریخ تیرماه ۱۳۸۵ توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است.
۱۳۹۶-۰۸-۱۶
ذخایر

ذخایر،بدهی ها و دارائی های احتمالی

هدف این استاندارد اطمینان از بکارگیری معیارهای شناخت و مبانی اندازه‌گیری مناسب در مورد ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی و نیز افشای اطلاعات کافی می‌باشد.
۱۳۹۶-۰۸-۰۳
درآمد عملیاتی

درآمد عملیاتی

درآمد عملیاتی عبارتست از؛ افزایش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌، بجز موارد مرتبط‌ با آورده‌ صاحبان‌ سرمایه‌، که‌ از فعالیتهای‌ اصلی‌ و مستمر واحد تجاری‌ ناشی‌ شده‌ باشد.
۱۳۹۶-۰۷-۲۷
وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد

اطلاعات‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به‌ تحقق‌ جریانهای‌ وجوه نقد آتی‌ به‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ کمک‌ کند.
۱۳۹۶-۰۷-۲۶
واحد تجاری‌

نحوه ارائه صورت های مالی

صورتهای‌ مالی‌ بایذ شامل اقلام‌ مقایسه‌ای‌ دوره‌ قبل‌ باشد به‌ جز در مواردی‌ که‌ استاندارد حسابداری‌ نحوه‌ عمل‌ دیگری‌ را الزامی‌ کرده‌ باشد.