اسناد و مدارک حسابداری

مدارک حسابداری

سایر دفاتر ، اسناد و مدارک حسابداری –  آیین نامه تحریر دفاتر

ماده ۸ )  دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزا ساختن هریک از حساب های دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارت های حساب در حکم دفاتر معین است.

 

ماده ۹ )  سند حسابداری فرمی است که در آن یک یا چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی به حسابهایی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می‏شود و پس از امضای مراجع ذیصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر می‏باشد.

 

ماده ۱۰ )  مدارک حساب عبارت از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری و دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می‏گردد.

 

 

نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی :

ماده ۱۱ )  مؤدیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می‏نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مؤدیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) باید هرگونه درآمد، هزینه، خرید و فروش دارایی‏های قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آیین‏ نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حسابها از ماشینهای الکترونیکی و کارتهای حساب استفاده شود.

تبصره ـ  اشتباهات حسابداری درصورتی‏که بعداً در اثنای عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و برپایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارائه شود، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

 

ماده ۱۲ )  مؤدیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می‏توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه‏ های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک حسابداری باشد، مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند.

درصورتی‏که اقلام درآمد، هزینه، خرید و فروش دارایی ‏های قابل استهلاک متکی به اسناد و مدارک حسابداری باشد، مؤدیان مذکور می‏بایست پس از ثبت موارد در دفتر مشاغل، اسناد و مدارک مربوط را به ‏ترتیب شماره ردیف دفتر و به‏ نحوی که برای رسیدگی مأموران مالیاتی قابل استفاده باشد، نگاهداری نمایند.

در ادامه بخوایند :  اصول حسابداری

اقلام درآمد، هزینه، خرید و فروش دارایی‏ های قابل استهلاک متکی به اسناد و مدارک باشد. مؤدیان مذکور می‏بایست پس از ثبت موارد در دفتر مشاغل، اسناد و مدارک حسابداری مربوط را به‏ ترتیب شماره ردیف دفتر و به ‏نحوی که برای رسیدگی مأموران مالیاتی قابل استفاده باشد، نگهداری نمایند.

 

ماده ۱۳ )  در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می‏شود، کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل، درآمدها، هزینه ‏ها، خرید و فروش دارایی‏ های قابل استهلاک باید در همان روز انجام، حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد.

تبصره ۱ ـ  تاریخ مذکور در مدارک حسابداری یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تأخیر تحریر شناخته نمی‏شود و هرگاه انجام و ختم اینگونه اعمال با توجه به روش و طرز کار مؤسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده ‏شدن آن برای ثبت در دفتر تأخیر ثبت تلقی نخواهد شد.

 

تبصره ۲ ـ  تأخیر در تحریر عملیات درصورتی‏که به ‏منظور سوء استفاده نباشد، تا ۱۵ روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیأت ۳ نفری موضوع بند ۲ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ و اصلاحیه‏ های بعدی به قانونی‏ بودن دفاتر خللی وارد نخواهدکرد.

 

تبصره ۳ ـ  در مواردی که دفاتر موضوع این آیین‏ نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مؤدی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف ۳۰ روز دفاتر جدید امضا، پلمپ و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تأخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهدکرد.

در ادامه بخوایند :  حسابداری مشارکت خاص

 

تبصره ۴ ـ  تأخیر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدید التأسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا ۳۰ روز مجاز خواهد بود.

 

ماده ۱۴ )  کلیه عملیات ثبت ‏شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.

 

ماده ۱۵ )  مؤسساتی که دارای شعبه هستند، مکلفند با توجه به روشهای حسابداری خود، خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را درصورتی‏که دارای دفاتر پلمپ‏ شده باشند، لااقل سالی یک‏بار (تا قبل از بستن حسابها) و در غیر این‏صورت ماه‏ به‏ ماه در دفاتر مرکز مؤسسه ثبت کنند.

 

ماده ۱۶ )  امضا و پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ امضا و پلمپ هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته ‏باشد و همچنین تأخیر امضای پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصره ‏های ۳ و ۴ ماده ۱۳ این آیین‏ نامه در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده ۱۴ این آیین ‏نامه در مورد دفتر کل به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهدکرد.

 

ماده ۱۷ )  مؤدیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می‏نمایند، موظفند حداقل ماهی یک‏بار خلاصه عملیات داده ‏شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین‏ شده در ماده ۱۴ این آیین‏ نامه به دفتر کل منتقل کنند، علاوه بر این، به ‏منظور تسهیل رسیدگی باید آیین ‏نامه ‏ها یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه ‏های آن و نحوه کار با نرم ‏افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند.

ضمناً مؤدیان مذکور مکلفند هر سه ماه یک‏بار خلاصه عملیات داده ‏شده به ماشین های الکترونیکی را حداکثر تا ۱۰ روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *